Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).

Bramo niebieska,Królowo Wniebowzięta,

Święty Michale,

Święty Janie Chrzcicielu

Święty Józefie,

Święty N. (patron zmarłego),

Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,

Od zła wszelkiego

Od cierpień w czyśćcu,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,

Przez zesłanie Ducha Świętego

Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,

Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,

Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,

Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,

Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

Modlitwa o akceptację śmierci:

Boże, Ojcze mój, Panie życia i śmierci, który jako sprawiedliwą karę za nasze grzechy nieodwołalnym zrządzeniem postanowiłeś, że każdy człowiek ma umrzeć, wejrzyj na mnie klęczącego przed Tobą.Z całego serca brzydzę się swoimi dawnymi przewinieniami, za które po tysiąckroć zasłużyłem na śmierć. Przyjmuje ją teraz w duchu przebłagania za nie oraz posłuszeństwa Twojej łaskawej woli.Umrę z ochotą, Panie, w czasie, w miejscu i w sposób, jaki ty zechcesz, i wyko­rzystam pozostałe mi do tej pory dni życia na walkę z moimi wadami i wzrastanie w miłości do Ciebie, na zerwanie wszystkich pęt, którymi przywiązane jest moje serce do stworzeń, na przygotowanie mojej duszy do znalezienia się w Twojej obecności; i od tej chwili bez zas­trzeżeń powierzam się w ramiona Twojej ojcowskiej Opatrzności.

Modlitwa o dobrą śmierć:

Stwórco i Panie mój, proszę Cię o najważniejszą z Twoich łask: o wytrwanie do końca i o świętą śmierć. Pomimo moich wielkich nadużyć życia, które mi dałeś, dozwól mi od tej chwili przeżyć je i zakończyć w Twojej świętej miłości.Obym umarł jak święci Patriarchowie, bez smutku pozostawiając ten padoł płaczu, by cieszyć się wiecznym odpocznieniem w mojej prawdziwej Ojczyźnie. Obym umarł jak chwalebny Święty Józef w towarzystwie Jezusa i Maryi, wypowiadając ich najsłodsze imiona, które mam nadzieję błogosławić przez całą wieczność.Obym umarł jak Niepokalana Dziewica w naj czystszej miłości i w pragnieniu zjednoczenia się z Jedynym przedmiotem mojego umiłowania.Obym umarł jak Jezus na Krzyżu całkowicie zjednoczony z wolą Ojca jako całopalna ofiara z miłości.Jezu, który umarłeś za mnle, użycz mi łaski, bym umierał w akcie doskonałej miłości do Ciebie.Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną teraz i w godzinę mojej śmierci.Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, wyjednaj mi łaskę śmierci sprawiedliwych.

Modlitwa w chwili śmierci:

Panie, Boże mój, już od tej chwili z dobrą wolą przyjmuję z Twojej ręki wszelki rodzaj śmierci, jaka chcesz mi zesłać, z wszystkimi jej trwogami, mękami i cierpieniami.

W.: Jezusie, Józefie i Maryjo

O.: Wam oddaję serce i duszę moją

W.: Jezusie, Józefie i Maryjo

O.: Bądźcie ze mną przy skonaniu

W.: Jezusie, Józefie i Maryjo

O.: Niech w was w spokoju spocznie moja dusza.